TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP HOÀNG ANH XIN KÍNH CHÀO

Hiệu trưởng

Lê Thị Ngọc
Lê Thị Ngọc

Ngày sinh: 29/10/1980

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0332051350

Phó Hiệu trưởng

Đoàn Thị Mỹ Trang
Đoàn Thị Mỹ Trang

Ngày sinh: 24/6/1982

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Trường MGDL Hoàng Anh

Điện thoại riêng: 0338272788

Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 19/11/1984

Điện thoại riêng: 0982781587